อ้อยตอ คือ ผลกำไรของการทำไร่อ้อย
จากแน้วโน้มต้นทุนการผลิตอ้อยที่นับวันจะสูงขึ้นโดยเฉพาะต้นทุน ของการปลูกอ้อย ดังนั้น ผลกำไรที่แท้จริงของการทำไร อ้อยจึงอยู่ที่ “อ้อยตอ” เนื่องจากการต้นทุนของอ้อยตอต่ำกว่าอ้อยปลูกมาก เพราะ ไม่ต้องเสียค่าเตรียมดิน ค่าปลูกและค่าท่อนพันธุ์
อ่านต่อ
การปลูกอ้อยตามแนวระดับ เพื่อลดการพังทะลายของหน้าดิน
 ปัญหาการชะล้างพังทลายของดินโดยกระบวนการชะล้างพังทลายของดินจะเกิดขึ้นโดยการมีน้ำเป็นตัวการ
สำคัญที่สุดที่ทำ ให้เกิดการกัดเซาะชะล้างพังทลาย ของดินในประเทศไทย น้ำ มีอิทธิพลต่อการชะล้าง
นับตั้งแต่อยู่ในสภาพของเม็ดฝนที่ตกมา

อ่านต่อ
ชุดตรวจโรคใบขาวในอ้อยชุดแรกของโลก
หลังพบโรคใบขาวสร้างความเสียหายให้เกษตรกรกว่า 1,000 ล้านบาท ศ.ดร. มรกต ตันติเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า

อ่านต่อ
การบำรุงรักษาอ้อยข้ามแล้ง
หลังกลบท่อนพันธุ์เสร็จถ้าดินมีความชื่นสูง ให้พ่นสารเคมีคุมวัชพืช ด้วยสารเคมีคุมดินแห้ง และ หลังจากปลูกภายใน 5 สัปดาห์ใช้ คัทอะเว (Cutaway) พรวนดิน เพื่อ จะเร่งให้อ้อยงอก พร้อมกันทั้งหมดคาดว่า 1 เมตร อ้อยจะงอก

อ่านต่อ

โรคใบขาวอ้อย
เตือนชาวไร่อ้อย เนืองจากในช่วงนี้มีฝนตกชุก อากาศร้อนชื้นเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อไวโตพลาสมาซึ่ง มีเพลี้ยจักจั่น สีน้ำตาลเป็นพาหะนำเชื้อไฟโตพลาสมาซึ่งเป็นสาเหตุของการระบาดโรคใบขาวทำให้ผลผลิตเสียหาย

อ่านต่อ

การควบคุมวัชพืชในไร่อ้อย (ตอนที่ 1)
วัชพืชเป็นศัตรูอ้อย ที่ทำความเสียหายให้กับอ้อยมากที่สุดหลังจากปลูกอ้อยแล้วถ้าไม่มีการกำจัดวัชพืช จะทำให้ผลผลิตอ้อยลดลงถึง 80% หรือมากกว่านั้นความเสียหายขึ้นอยู่กับปริมาณวัชพืชที่ขึ้นเบียดบังอ้อย ว่ามีมากน้อยเพียงใรและความสามารถในการแข่งขันกับวัชพืชของอ้อยแต่ละพันธุ์

อ่านต่อ

   
 
 
Home | About | News | Product | Jobs | Contact
Copyright © 2009 . All Rights Reserved.
 
 
     
KI SUGAR GROUP ®.