เรียนเชิญศึกษาข้อมูลและแสดงความคิดต่อกิจกรรมโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด

 


      บริษัท เคไอ ไบโอก๊าซ จำกัด วางแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบ บำบัดน้ำเสีย จากกระบวนการผลิตเอทานอลของ บริษัท เคไอ เอทานอล จำกัดโครงการนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา บริษัท เคไอ ไบโอก๊าซ ดำเนินกิจกรรมโครงการภายใต้โครงการ กลไกการพัฒนาที่สะอาด ( Clean Development Mechanism - CDM) และมาตรฐานโกล์ดแสตนดาร์ด ( Gold Standard ) คาดว่าจะเริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการ ในปลายปี 2552 นี้ การดำเนินโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม โดยการกักเก็บก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้น จากน้ำเสีย เพื่อนำก๊าซเหล่านั้น ไปเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า การดำเนินกิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลด การปล่อยก๊าซมีเทนแต่ยังช่วยลด การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภทต่าง ๆ อาทิเช่น น้ำมันเตา โครงการนี้ยังเป็นการ สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนอีกทั้งมีส่วนช่วย ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน

     บริษัท เคไอ ไบโอก๊าซ จำกัด ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งแรกในวันที่ 28 มกราคม 2552 ณ ห้องประชุมชั้น 2 บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด จังหวัดนครราชสีมา การประชุมดังกล่าวประสบความสำเร็จ ในการแนะนำกิจกรรมโครงการ เทคโนโลยีที่ประยุกต์ใช้และการคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของโครงการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุม ได้แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันมีประโยชน์ต่อกิจกรรม โครงการซึ่ง บริษัทเคไอ ไบโอก๊าซได้นำไปพิจารณาร่วมกับกิจกรรมโครงการซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถติดตามได้จากสรุปผลการประชุม ที่ผ่านมา ดังนั้นก่อนที่จะมีการสรุปผลการแสดงความคิดเห็นทั้งหมดต่อกิจกรรม โครงการอีกทั้งเพื่อติดตามผลการดำเนินกิจกรรมโครงการหลังการประชุมและการติดตามการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการ ผู้ดำเนินโครงการ จึงได้จัดพิมพ์เอกสาร เกี่ยวกับโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโครงการและผู้สนใจ ได้ร่วมเสนอความคิดเห็น ต่อกิจกรรม โครงการเป็นระยะเวลาสองเดือนตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 โดยเอกสาร เหล่านี้ได้สามารถติดตามศึกษา ข้อมูลโครงการและร่วมแสดงข้อเสนอแนะได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

Draft KI Biogas_GS_Passport_260209
Draft KI Biogas_GS_Stakholder Consultation report_110309
Draft-IEE-KI Biogas-THv01-LKTL_050309
Draft-KI BiogasPDD_260209
Draft-Minute of Stakeholder Meeting-KI Biogas_0109
KI Biogas-NonTechnical PDD-THv01_110309
Summary Overview KI BIogas IEE Final MSTLFeb_2409

 
 
Home | About | News | Product | Jobs | Contact
Copyright © 2009 . All Rights Reserved.
 
 
     
KI SUGAR GROUP ®.